Bidalketak

Lineako bidalketak

Badaukazu Kondaira: euskarazko historia aldizkaria sarean aldizkarian sartzeko izen eta pasahitzik?
Joan saioa hastera

Erabiltzaile-izena eta Pasahitza behar dituzu?
Joan erregistratzera

Lanak linean bidaltzeko eta bidalitako lanen egoera ikusteko, erregistratuta egon behar da eta saioa hasi behar da.

 

Egileentzako gidalerroak

Kondaira aldizkariaren helburua historiari buruzko artikuluak argitaratzea da. Historiaren edozein arloren ingurukoak izan daitezke, gai eta enfoke askatasuna utziz. Erredakzio Kontseiluak eskubidea du jasotako artikuluak, kalitatearen arabera, onartzeko edo ezesteko, eta jasotako ordenaren arabera zein zenbakitan argitaratu erabakitzeko. Printzipioz artikuluak jaso eta onartu bezain laster sarean jarriko dira.

Argitaratu nahi diren lanak plataforma bertara igoko dira. Horretarako egilea erregistratu beharko da. Lanak Microsoft Word edo Openoffice programen formatuetan bidaliko dira eta bestela erabili den programaren ezaugarriak jakinaraziz. Testuan, egilearen izen-deiturak, helbidea eta telefonoa ezarriko dira leku agerian. Artikuluaren izenburuaren ondoren, egilearen izenarekin batera argitaratu nahi den aurkezpena ere zehaztuko da [X Unibertsitateko Ikerlaria, Irakaskuntza Ertainetako Irakaslea, Idazlea, Y Unibertsitatea, Z Unibertsitateko Historia Ikaslea, Historian Lizentziatua,...]. Bost-hamar lerroko laburpena ere igorriko da lanarekin batera, bai eta laburpenaren alboan ezarri nahi den irudia edo argazkia (ahal bada GIF edo JPEG formatoan).

Originalak euskara batuan idatzirik igorriko dira eta Euskaltzaindiak emandako arauetara moldatuta. Aldizkariko hizkuntz zuzentzaileak artikuluaren hizkuntz zuzentasuna ziurtatzeko beharrezko aldaketak egiteko eskubidea izango du.

Artikulu laburrak (laupabost orrialde), luzeak (berrogeita hamar orritik gora) zein erdibidekoak onartzen dira.

Ahal den neurrian testuak ondoko aurkezpen-arau hauetara egokitu beharko dira: Izenburua, egilearen izena eta aurkezpen laburra, letra xehe beltzez (ortografiak eskatzen dituen letra larriak salbu) idatziko dira. Orobat atalburuak, letra xehe beltzez jarriko dira, baina erdian lerrokatuta. Azpiatalen buruek ere letra xehe beltzez izango dute, baina ezkerrean lerrokatuta egongo dira eta aurrean zenbaki edota letraren bat jarrita. Azpiatalen barruko zatien buruak, zenbaki edota letrekin hauek ere, letra xehe etzanez idatziko dira. Zatiak bereziki ugari direnean zenbaki erromatar eta arabiarrekin eta letra larri eta xeheekin joka daiteke buruaren aurrean. Gainerakoetan ez da letrakera beltza erabiliko. Letrakera etzana (eta ez beltza edo larria) erabiliko da zerbait bereziki nabar-mendu nahi denean.

[

I. Atalburua

I. 1. Azpiatala

I. 1. 1. Azpiatal barruko zatia

Testua testua testua testua testu testua testua testua testua testu testua testua testua testua testu testua testua testua testua testu testua testua testua testua testu testua testua testua testua testu testua testua testua testua testu testua testua testua testua testu...

I. 1. 2. Azpiatal barruko zatia

Testua testua testua testua testu testua testua testua testua testu testua testua testua testua testu testua testua testua testua testu testua testua testua testua testu testua testua testua testua testu...

I. 2. Azpiatala...

II. Atalburua

II. 1. Azpiatala...

II. 1. 1. Azpiatal barruko zatia... ]

Beste nonbaitetik harturiko aipamenak, luzeak direnean, lerrokada berezian emango dira, letra zuzenez, ahal bada tipo txikiagoan, ezkerreko alboan koska aterata. Itzulpena denean, jatorrizkoa eskaini nahi duenak orripeko oharrean eman dezake alboko kakotx bikoitzen artean («...»). Edo nahiago bada, alderantziz. Laburrak direnean (KONDAIRAko bi lerro edo gutxiago), lerrokada bereizi gabe emango dira aipamen hauek, letra zuzenez, alboko kakotx bikoitzen artean («...»).Jatorriz euskarazkoa ez denean, jatorrizkoa eta euskal itzulpena eman nahi badira, alboko kakotx bikoitzen artean joango da lehena («...») eta inprimategiko kakotx soilen artean bigarrena (‘...’). Laburrak zein luzeak izanik ere, aipuak ohar barruan eskaini nahi direnenan, lerrokada bereizi gabe emango dira, letra zuzenez, alboko kakotx bikoitzen artean («...»).

Hitz solteen edo sintagma laburren itzulpenak emateko inprimategiko kakotx soilak erabiliko dira (‘...’), baita esanahia edo adiera azaldu nahi dutenak biltzeko ere. Euskara ez beste hizkuntzetako hitz solteak edo sintagma laburrak, ordea, letra etzanez aurkeztuko dira. Orobat erabilera metalinguistikoak.

Testu barruko aipamenak erraztearren, taulak edo irudiak ematen direnean, zenbatuta jartzea komeni da: 1. Taula, 2. Taula, 1. Irudia, 3. Taula, 2. Irudia,... Orobat adibideak, ugari direnean: (1), (2), (3)a, (3)b.

Artikuluak honela agertuko dira bibliografian, letra zuzenak eta etzanak, xeheak eta larriak, parentesiak, komak eta puntuak hemen erakusten den moduan jarriz:

Egilearen deitura, Egilearen izenaren lehen letra. (urtea): “Artikuluaren izenburua”, Aldizkariaren izena, zenbakia, orrialdea-orrialdea.

Liburuak honela:

Egilearen deitura, Egilearen izenaren lehen letra. (argitalpen urtea): Liburuaren izena, Argitaletxea, Edizio-tokia.

Bilduma batean, kongresu bateko agiri -liburuan, edo halakoetan agertzen diren artikuluekin honela jokatuko da bibliografian:

Egilearen deitura, Egilearen izenaren lehen letra. (urtea): “Artikuluaren izenburua”, in Editorearen izenaren lehen letra. Editorearen deitura (arg.), Bildumaren izena, Argitaletxea, Edizio-tokia, liburukiaren zenbakia, orrialdea-orrialdea.

Liburu edo artikuluari buruzko oharrik eskaini behar denean, taket artean emango da [...], adibidez faksimila dela argitzeko, berrargitalpen bat dagoela esateko, argitaratzear dela zehazteko, itzulpena denean jatorrizkoaren izena emateko... Hurrenkera alfabetikoan eskainiko da bibliografia, egileen deituren arabera. Egile baten lan bat baino gehiago agertzen denean, aurrenekoan idatziko dira izen-deiturak eta hurrengoetan marra luze bat emango da hauen lekuan, eta komaren ondoren urtea. Egile beraren lanak hurrenkera kronologikoan eskainiko dira, zaharrenetik hasita; urte batean lan bat baino gehiago baldin baditu (urtea)a izango da lehena, (urtea)b bigarrena, (urtea)c hirugarrena...

Egin behar diren bibliografi aipamenak testu nagusian sartuko dira, parentesi artean, egilearen deitura (behar denean), argitalpen-urtea eta bi puntuen ondoren orrialdeak zehaztuz [adibidez: (Etxebarria, 1980: 34)]; edo nahiago bada bibliografi aipamena oinoharrean jar daiteke, egilearen deitura eta parentesi artean urtea eta orrialdea zehaztuz [adibidez: Etxebarria (1980: 34)].

Hizkuntz zuzentasuna ziurtatzeko edo aldizkariaren aurkezpen arauetara egokitzeko, onarturiko artikuluak aldaketaren bat behar izanez gero, astebeteko epea izango du egileak, Erredakzio Kontseiluren erantzuna hartzen duenetik, testu zuzendua bidaltzeko idazkaritzara.

Argitaratu baino lehen gutxienez behin hartuko du egileak bere artikuluaren testu maketatua, eta astebeteko epea izango du testu maketatuaren alboetako zuriuneetan behar diren zuzenketak egin eta biak berriro idazkaritzara itzultzeko. Egileak zuzenketarik bidali ezean egindako orrazketa ontzat ematen duela ulertuko da.

 

Bidalketa prestatzeko zerrenda

Bidalketa-prozesuan, egileek egiaztatu behar dute beren bidalketak betetzen dituela ondoren eskatzen diren guztiak, eta onartu behar dute baldintza horiek bete ezean lana bueltatu egingo dietela.

  1. Bidalketa ez da inon argitaratu eta ez da beste aldizkariren batera bidali aztertzeko (edo azalpen bat eman da Editorearentzako oharretan).

  2. Bidalketa-fitxategia Microsoft Word, RTF edo ODF formatuko fitxategia da.

  3. Egileentzako gidalerroetan azaldutako eskakizunak betetzen ditu testuak.

 

Pribatutasun-deklarazioa

Aldizkariaren gune honetan sartutako izen eta helbide elektronikoak aldizkarian azaldutako xedeetarako bakarrik erabiliko dira eta ez dira erabilgarri egongo beste xederen baterako edo beste inorentzat.